STOWARZYSZENIE

Mała pomoc jest więcej warta niż Duża Krytyka.

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home << Statut
Home << Statut

Statut Stowarzyszenia

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie Obrony Prawnej , Podatkowej i Administracyjnej ” STOPPA ”

Wrocław - Polska

Rej; sygn. akt: I Ns. Rej. St. 302/99

Wpis do rejestru Stowarzyszeń Dział A - Nr 69/00

Stowarzyszenie Obrony Prawnej, Podatkowej i Administracyjnej kieruje się w swej działalności podstawowymi zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, prawie międzynarodowym i ratyfikowanych konwencjach międzynarodowych.

Bez czynienia jakiejkolwiek różnicy, podejmuje wysiłki zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej w kierunku zapobiegania we wszelkich okolicznościach łamaniu prawa przez wszystkie jednostki administracji rządowej, samorządowej lub innych o podobnym charakterze ustanawiających i stosujących prawo.

Stowarzyszenie zmierza do ochrony człowieka przed nadużywaniem prawa oraz zapewnienia mu godności i poszanowania przed wszelkimi urzędami w postępowaniu prawnym, podatkowym lub administracyjnym.

Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia podmiotowości człowieka w świetle prawa.

Stowarzyszenie jest:

Bezstronne – nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, płeć, wiek, wykształcenie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne.

Neutralne – w celu zachowania powszechnego zaufania Stowarzyszenie powstrzymuje się od uczestnictwa w każdym czasie – w sporach o podłożu, rasowym, religijnym lub ideologicznym.

Niezależne – służąc pomocą wszystkim osobom, grupom społecznym i organizacjom przeciwstawiającym się łamaniu prawa oraz łamaniu zasady uczciwości społecznej.

Dobrowolne – niesie pomoc dobrowolnie z własnej inicjatywy lub na wniosek pokrzywdzonej strony.

Jednolite.

Otwarte dla wszystkich i obejmujące swoją działalnością obszar całego kraju.

Powszechne – obejmujące swoją działalnością za granicę na zasadach prawa miejscowego - w którym wszystkie stowarzyszenia zarejestrowane w późniejszym czasie o podobnym charakterze mają równe prawa i obowiązki niesienia sobie nawzajem pomocy,

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Organizacja nosi nazwę " Stowarzyszenie Obrony Prawnej, Podatkowej i Administracyjnej

STOPPA ”, zwane w dalszej części skrótem – Stowarzyszenie.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 i z 1990 r. Nr 14, poz.86 i z 1996 r. Nr 27 poz.118), niniejszego statutu oraz ratyfikowanych przez Polskę konwencji międzynarodowych.

3 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2.

1. Symbolem Stowarzyszenia jest znak ( w opracowaniu ) na błękitnym polu występujący samodzielnie lub w połączeniu z nazwą ” Stowarzyszenie Obrony Prawnej , Podatkowej i Administracyjnej ” ( i / lub ). użytym skrótem ” STOPPA ”.

2. Zasady i sposoby używania oraz ochrony znaku określa ustawa o ochronie znaków towarowych, oraz regulamin uchwalony w późniejszym czasie przez właściwe organy statutowe Stowarzyszenia.

§ 3.

Siedzibą naczelnych organów Stowarzyszenia jest miasto założycielskie Wrocław.

§ 4.

W realizacji swych celów i zadań Stowarzyszenie współdziała z organami państwowymi, rządowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi, instytucjami i innymi podmiotami, oraz międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości i narodowymi Stowarzyszeniami innych krajów o podobnym charakterze.

§ 5.

1. Stowarzyszenie ma prawo nadawać wyróżnienia za zasługi w urzeczywistnianiu jego celów i zadań.

Szczegółowe zasady i tryb ich nadawania określą władze Stowarzyszenia w późniejszym czasie.

§ 6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

W razie potrzeby mogą być zatrudnieni stosowni pracownicy i specjaliści.

§ 7.

W strukturach Stowarzyszenia nie mogą być tworzone organizacje lub komórki społeczne, polityczne lub inne o podobnym charakterze.

Rozdział 2

Cele i zadania

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest zapobieganie cierpieniom ludzkim wynikającym z naruszania prawa oraz zasad prawnych i społecznych przez władzę ustawodawczą, wykonawczą i samorządową oraz pomiędzy społeczeństwem w warunkach umów cywilno – prawnych.

Celem jest udzielanie obrony prawnej, podatkowej, administracyjnej oraz cywilnej we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, rasy, płci, wieku, wykształcenia, religii lub poglądów politycznych.

§ 9.

Osiąganie celów - Stowarzyszenie zamierza wykonywać przez:

1). wspomaganie osób pokrzywdzonych przez prawo cywilne, podatkowe lub administracyjne

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz podpisanymi konwencjami

międzynarodowymi,

2). prowadzenie działalności w zakresie konstytucyjnych uprawnień na rzecz osób lub grup

społecznych nie potrafiących obronić się przed urzędami lub instytucjami,

3). upowszechnianie i przestrzeganie znajomości prawa krajowego i międzynarodowego

oraz działanie na rzecz przestrzegania tego prawa przez organy państwowe i obywateli,

4). bezpośrednie zadania w postaci pisania wniosków, pozwów i artykułów do czasopism

prowadzonych przez Stowarzyszenie wskazujących na nieprzestrzeganie prawa i zasad

prawnych,

5). współdziałanie z Krajowym Biurem Informacji o Dłużnikach Cywilnych i Niewypłacalnych

przewidziane w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym w Ustawie z dnia 20 sierpnia

1997 r. (Dz. U. Nr 127 poz. 769, 770),

6). upowszechnianie zasad i ideałów określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

7). prowadzenie działalności na rzecz rozwoju prawodawstwa oraz pozyskiwania honorowych

autorytatywnych ekspertów w zakresie prawa,

8). niesienie pomocy prawnej, podatkowej i administracyjnej w kraju i za granicą dla

wszystkich pokrzywdzonych w przedmiocie określonym w Statucie,

9). prowadzenie stosownych Kancelarii i Biur Stowarzyszenia w zakresie obsługi prawnej,

podatkowej, administracyjnej i cywilnej,

10). prowadzenie działalności w zakresie promocji prawa kształtując właściwe postawy i

zachowania młodego pokolenia,

11). prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości prawa,

12). rozwijanie działalności dzieci i młodzieży, uwzględniając przy tym realizację wszystkich

zadań statutowych,

13). rekrutację, szkolenie i organizowanie personelu niezbędnego do wykonywania swoich

zadań,

14). prowadzenie działalności na zlecenie organów państwowych i samorządowych, zgodnie

z celami organizacji,

15). realizację innych własnych zadań zgodnie z celami Stowarzyszenia,

16). realizację różnych innych zleconych zadań zgodnie z celami Stowarzyszenia.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest otwarte dla wszystkich,

2. Członkowie organizacji dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 11.

1. Członkami zwyczajnymi są pełnoletnie osoby fizyczne, które wyraziły wolą przystąpienia do organizacji i zostały przyjęte przez właściwy Zarząd.

2. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1). udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,

2). przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów oraz stosowanie się do uchwał

organów Stowarzyszenia,

3) opłacanie składek członkowskich.

3. Członek zwyczajny ma prawo,

1). uczestniczyć w określaniu programów działania Stowarzyszenia oraz w ich realizacji,

2). wybierać i być wybierany do organów Stowarzyszenia,

3). nosić odznaki organizacyjne.

4. W uzasadnionych sytuacjach Zarząd Stowarzyszenia, na ustny lub pisemny wniosek

członka zwyczajnego może zwolnić go z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§ 12.

1. Członkami honorowymi są osoby fizyczne, które mają szczególne zasługi dla Polskiego

stanowienia i przestrzegania prawa,

2. Godność członka honorowego nadaje Rada Reprezentantów Stowarzyszenia na wniosek

Zarządu Głównego.

3. Członkowie honorowi mogą wybierać i być wybierani do organów Stowarzyszenia na

zasadach obowiązujących członków zwyczajnych.

§ 13.

Członkami wspierającymi są osoby fizyczne i prawne wnoszące stałe wkłady finansowe lub rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia.

W szczególności politycy oraz osoby będące na kierowniczych stanowiskach władzy politycznej, ustawodawczej i wykonawczej.

§ 14.

1. Członek zwyczajny może być wykluczony ze Stowarzyszenia z następujących powodów:

 1. nie uczestniczenia w realizacji zadań Stowarzyszenia w sposób nie usprawiedliwiony,

 2. nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów Stowarzyszenia,

 3. działania na szkodę organizacji,

 4. nie opłacania składek członkowskich więcej niż za dwa miesiące bez uzasadnionej przyczyny,

 5. pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

2. Członek wspierający może być wykluczony z organizacji z powodów określonych w ust. 1

pkt 3 i 5 lub nie wnoszenia stałych wkładów finansowych lub rzeczowych.

3. Decyzję o wykluczeniu może podjąć każdy Zarząd Stowarzyszenia w odniesieniu do

członków z obszaru swojego działania.

4. Wykluczonemu członkowi służy prawo odwołania się w ciągu 30 dni do Zarządu

bezpośrednio wyższego stopnia organizacyjnego.

Stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia służy prawo wystąpienia do Sądu

Organizacyjnego w terminie 14 dni – za pośrednictwem Zarządu, który wydał decyzję.

Decyzja Sądu Organizacyjnego jest ostateczna.

§ 15.

Członek może wystąpić z organizacji na własną prośbę.

Rozdział 4

Struktura organizacyjna

§ 16.

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia zwanymi dalej

jednostkami podstawowej aktywności”, są:

 • grupy - zrzeszające do 10 osób,

 • kluby - zrzeszające od 15 do 45 osób.

 • oddziały regionalne - zrzeszające minimum 3 kluby

Jednostki podstawowej aktywności mogą być organizowane w każdym środowisku (miejscu pobytu, zamieszkania, pracy, nauki ).

2. Jednostki podstawowej aktywności działające na określonym obszarze miast i gmin lub w

innym środowisku (np. uczelnia) wchodzą w skład struktury terytorialnej Stowarzyszenia

obejmującej co najmniej powiat.

3. Wszystkie struktury regionalne wchodzą w skład krajowej struktury Stowarzyszenia.

4. Jednostki podstawowej aktywności właściwe terytorialnie są obowiązane, w terminie 14 dni

od chwili ich powstania, zawiadomić o tym właściwy zarząd, który podejmuje uchwałę o

zatwierdzeniu lub odmowie powstania jednostki oraz określi jej teren działania.

§ 17.

1. Najwyższym uchwałodawczym organem Stowarzyszenia jest Ogólnopolski Zjazd, który

stanowi Krajowa Rada Reprezentantów Stowarzyszenia, zwana dalej ” Krajową Radą ”.

2. Naczelnym organem wykonawczym jest Zarząd Główny zwany dalej ”Zarządem Głównym

Stowarzyszenia”, i wyłonione spośród jego członków Prezydium.

3. Naczelnym organem kontrolnym jest Główna Komisja Rewizyjna.

§ 18.

1. Organami terenowych jednostek organizacyjnych są:

 1. Zebranie członków w jednostce podstawowej (grupy, kluby).

 2. Zarząd klubu

 3. Konferencja regionalna

 4. Zarząd regionalny

 5. Regionalna Komisja Rewizyjna

§ 19.

1. Zarządy poszczególnych stopni składają się:

 1. Zarząd jednostki podstawowej z 2 - 3 osób,

 2. Zarząd rejonowy z 3 - 5 osób,

 3. Zarząd Główny z 5 – 7 osób,

3. Komisje rewizyjne wszystkich stopni składają się z 3 – 5 osób.

§ 20.

1. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 6 lat.

2. Zasady wyboru organów Stowarzyszenia oraz terminy i sposoby przeprowadzania

kampanii sprawozdawczo - wyborczej dla całej organizacji określa każdorazowo

Krajowa Rada.

3. W przypadku przekroczenia liczby 50 członków - walne zebrania członków jednostek

wszystkich szczebli zostaną zastąpione zebraniem delegatów wyłonionych w terenowych

jednostkach organizacyjnych w proporcji określonej przez uchwałę Zarządu Głównego na

okres kadencji władzy.

§ 21.

1. W Stowarzyszeniu działa Sąd Organizacyjny, który:

1). rozstrzyga spory między członkami oraz strukturami organizacyjnymi,

2). opracowuje opinie organizacyjno-prawne w sprawach związanych z działalnością

Stowarzyszenia na wniosek Krajowej Rady, Zarządu Głównego i jego Prezydium oraz

Głównej Komisji Rewizyjnej,

3). rozpatruje odwołania od decyzji o wykluczeniu członków organizacji.

2. Członkowie Sądu Organizacyjnego nie mogą pełnić żadnych funkcji w organach

Stowarzyszenia i nie mogą być również pracownikami Stowarzyszenia.

3. Ustrój, szczegółowy zakres działania Sądu Organizacyjnego oraz tok postępowania w

sprawach przez niego rozpatrywanych normuje regulamin uchwalony przez Krajową Radę.

§ 22.

1. Odznaki honorowe Stowarzyszenia nadaje Kapituła Odznaki Honorowej Stowarzyszenia,

zwana dalej ” Kapitułą ”.

2. Zasady i sposób działania Kapituły określa regulamin uchwalony przez Krajową Radę.

§ 23.

1. Przy Zarządach wszystkich stopni mogą działać zespoły problemowe.

2. Zadania zespołów, ich kompetencje oraz organizację i plany finansowe określają Zarządy,

które je powołały.

3. Przy Zarządach Stowarzyszenia, z wyjątkiem Zarządów jednostek podstawowych, mogą

działać rady honorowe i rady młodzieżowe, tworzone według zasad ustalonych przez

Krajową Radę.

Rozdział 5

Kompetencje organów Stowarzyszenia

§ 24.

Wszystkie organy Stowarzyszenia mają obowiązek realizowania na obszarze swego działania celów i zadań statutowych, stosownie do potrzeb, warunków i możliwości.

§ 25.

1. Do kompetencji Krajowej Rady należy:.

 1. uchwalanie statutu i jego zmian,

 2. nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego,

 3. wybór członków Sądu Organizacyjnego i członków Kapituły,

 4. określanie zasad wyboru organów Stowarzyszenia oraz ustalanie terminów i sposobów przeprowadzania kampanii sprawozdawczo-wyborczej,

 5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie oraz innych, stosownie do potrzeb,

 6. zatwierdzanie struktury i podstawowych zasad działania ruchu honorowego

 7. zatwierdzanie struktury i podstawowych zasad działania ruchu młodzieżowego,

 8. ustalanie wysokości składki członkowskiej,

 9. określanie zasad zawieszania w czynnościach rad reprezentantów i Zarządów oraz poszczególnych ich członków,

 10. zawieszanie w czynnościach członków oraz członków Zarządu Głównego,

 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu organizacji i likwidacji jej majątku,

 12. decydowanie we wszystkich sprawach w przypadku naruszania kompetencji przez niższe organy Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Zarządu Głównego, należy:

 1. reprezentowanie organizacji na zewnątrz wobec władz i organów państwowych oraz w stosunkach z zagranicą,

 2. Zarządzanie sprawami organizacji, jej funduszami, majątkiem ruchomym i nieruchomym, przyjmowanie zapisów, legatów, darowizn oraz decydowanie w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku organizacji,

 3. wykonywanie uprawnień wynikających z posiadania osobowości prawnej przez Stowarzyszenie

 4. ustalanie zasad i trybu przyznawania Zarządom okręgowym i rejonowym Stowarzyszenia upoważnień do dokonywania czynności prawnych,

 5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie oraz innych, stosownie do potrzeb,

 6. występowanie do Krajowej Rady z wnioskiem w sprawie nadania godności członka honorowego Stowarzyszenia,

 7. określanie zasad zatrudniania oraz limitu środków przeznaczonych na wynagrodzenie pracowników Stowarzyszenia,

 8. tworzenie i likwidowanie biura Zarządu Głównego,

3 Do kompetencji Konferencji Regionalnych należy:

 1. rozpatrzenie sprawozdania programowo - organizacyjnego i finansowego Zarządu za okres kadencji,
 2. podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,
 3. uchwalanie programu działania,
 4. wybór i odwoływanie przewodniczącego Rady Regionalnej, członków Zarządu i komisji rewizyjnej,
 5. wybór i odwoływanie delegatów do organów uchwałodawczych bezpośrednio wyższego stopnia, zgodnie z obowiązującymi zasadami wyborczymi,
 6. zatwierdzanie rocznych sprawozdań i bilansów oraz preliminarzy budżetowych,
 7. tworzenie i likwidacja struktur organizacyjnych na obszarze swojego działania.
 8. uchylanie uchwał władz niższego stopnia niezgodnych z prawem, statutem lub uchwałami obowiązującymi w organizacji,

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

 1. wykonywanie uchwał właściwej władzy uchwałodawczej albo zebrania członków w jednostce podstawowej oraz uchwał organów Stowarzyszenia wyższego stopnia,

 2. reprezentowanie organizacji na obszarze swego działania,

 3. zarządzanie majątkiem organizacji na obszarze swego działania, zgodnie z uchwałami Zarządu Głównego i udzielonymi pełnomocnictwami.

 4. gospodarowanie funduszami w ramach zatwierdzonego budżetu oraz funduszami otrzymanymi na zadania zlecone,

 5. zwoływanie walnych zebrań członków i delegatów, a w jednostce podstawowej – zebrań członków,

 6. wnioskowanie o wykluczenie lub zawieszenie w czynnościach członka, zgodnie z zasadami określonymi przez Krajową Radę,

 7. rozpatrywanie spraw spornych, nie zastrzeżonych do kompetencji Sądu Organizacyjnego,

 8. powoływanie lub rozwiązywanie zespołów problemowych,

 9. informowanie o swojej działalności właściwych organów Stowarzyszenia wyższego stopnia,

 10. podejmowanie uchwał, załatwianie spraw bieżących nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

§ 26.

1. W okresach między zebraniami Zarządu Głównego działa jego Prezydium.

2. Do podstawowych kompetencji Prezydium należą:

1). przygotowywanie planów pracy i projektów uchwał Zarządu Głównego,

2). udzielanie upoważnień Zarządom Stowarzyszenia do dokonywania czynności prawnych,

zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny,

3). występowanie do właściwych władz państwowych o nadanie osobom zasłużonym dla

Stowarzyszenia orderów i odznaczeń państwowych,

4). wykonywanie innych zadań ustalonych przez Zarząd Główny.

3. Do realizowania bieżących zadań wynikających z programu Stowarzyszenia Zarząd

Główny może powołać sekretariat Zarządu Głównego.

§ 27.

1. Do kompetencji komisji rewizyjnych należy kontrola całokształtu działalności wszystkich

jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia i ich Zarządów, w tym badanie zgodności z

obowiązującym prawem, statutem i programem Stowarzyszenia .

2. Komisje rewizyjne składają radom reprezentantów właściwego stopnia sprawozdanie ze

swej działalności.

3. Do kompetencji komisji rewizyjnych należy w szczególności:

 1. przedkładanie właściwym Zarządom wniosków i zaleceń pokontrolnych,

2). składanie wniosku o przyjęcie sprawozdania Zarządu właściwego stopnia,

3). występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium,

4). występowanie w przypadkach przewidzianych w statucie z wnioskiem o zwołanie

nadzwyczajnego zebrania Zarządu lub rady reprezentantów,

a w jednostce podstawowej – zebrania członków.

4. Regulamin pracy komisji rewizyjnych zatwierdza Krajowa Rada, na wniosek Głównej

Komisji Rewizyjnej.

5. Główna Komisja Rewizyjna wydaje instrukcje dla wszystkich komisji rewizyjnych.

6. Członkowie komisji rewizyjnych wszystkich stopni uczestniczą z głosem opiniodawczym w

zebraniach władz uchwałodawczych właściwego stopnia, a w zebraniach Zarządów

uczestniczy przewodniczący lub delegowany członek właściwej komisji rewizyjnej.

Rozdział 6

Zasady organizacyjne dotyczące organów Stowarzyszenia

§ 28.

1. Wybór prezesa, członków Zarządu oraz komisji rewizyjnej następuje w głosowaniu jawnym

lub tajnym w zależności od uchwały władzy dokonującej wyboru.

2. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie wiceprezesów, skarbnika i sekretarza, a w

Zarządzie Głównym – sekretarza generalnego.

3. Decyzje o liczbie wybieranych wiceprezesów podejmuje dany Zarząd.

4. Komisje rewizyjne wybierają ze swego składu przewodniczącego i sekretarza, a w razie

potrzeby – wiceprzewodniczącego.

5. Zarządy i komisje rewizyjne, wybierające swoich członków do pełnienia określonych

funkcji, mają również prawo do odwoływania z tych funkcji.

§ 29.

1. Funkcje prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika w oddziale i regionie nie mogą być

łączone z pełnieniem funkcji w Zarządzie wyższego stopnia.

2. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być jednocześnie członkami Zarządów

Stowarzyszenia.

3. W skład komisji rewizyjnych nie mogą wchodzić pracownicy Stowarzyszenia.

§ 30.

1. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Zarządu lub komisji rewizyjnej dokonuje się

uzupełnienia składu członka poprzez dokooptowanie - o nie więcej niż ½ składu

pochodzącego z wyboru w trybie określonym w statucie.

2. Jeśli zmiany wymienione w ust. 1 przekroczą 50% składu osobowego wybranego na

początku kadencji, przeprowadza się nowe wybory całego składu danego organu.

§ 31.

1. Zebrania władz uchwałodawczych, albo zebrania członków w jednostce podstawowej

odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku, a zebrania Zarządów – w zależności od potrzeb,

nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

2. Rada reprezentantów na każdym zebraniu wybiera spośród siebie przewodniczącego,

wiceprzewodniczącego i sekretarza obrad.

3. Zebraniom Zarządów Stowarzyszenia przewodniczy prezes lub wiceprezes danego

Zarządu.

4. W zebraniach rad reprezentantów i Zarządów Stowarzyszenia mogą uczestniczyć z

głosem doradczym przewodniczący zespołów problemowych.

5. Zasady zwoływania zebrań, przygotowywania materiałów i prowadzenia dokumentacji

określają regulaminy.

§ 32.

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, zapadają

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do

głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Uchwały organów wyższego stopnia obowiązują organy Stowarzyszenia niższego stopnia.

3. Wobec organów i osób, które nie realizują obowiązujących uchwał, stosowane są

konsekwencje organizacyjne przewidziane w § 26 ust. 1 pkt 9 i w § 27 ust. 1 pkt 7 statutu.

§ 33.

1. Jeżeli władza uchwałodawcza lub Zarządy Stowarzyszenia nie wykonują statutowych

obowiązków, to może być zwołane nadzwyczajne walne zebranie członków lub delegatów

danego organu.

2. Właściwy Zarząd Stowarzyszenia zwołuje nadzwyczajne zebranie rady reprezentantów albo zebranie członków w jednostce podstawowej na pisemny wniosek:

1). 1/3 członków rady reprezentantów, a w jednostce podstawowej – 1/2 liczby członków,

 1. 1/3 Zarządów Stowarzyszenia działających na danym obszarze, z wyjątkiem jednostek

podstawowych,

3). komisji rewizyjnej właściwego stopnia,

4). rady reprezentantów lub Zarządu Stowarzyszenia wyższego stopnia.

3. Nadzwyczajne zebranie, o którym mowa w ust. 2, powinno być zwołane także w razie

złożenia rezygnacji przez Zarząd lub komisją rewizyjną.

4. Prezes zwołuje nadzwyczajne zebranie Zarządu na pisemny wniosek:

1). 2/3 członków danego Zarządu,

 1. rady reprezentantów albo zebrania członków w jednostce podstawowej lub komisji

rewizyjnej właściwego stopnia,

3). Zarządu Stowarzyszenia wyższego stopnia.

5. Zebrania, o których mowa w ust. 2 – 4, należy zwołać w terminie jednego miesiąca od dnia

złożenia wniosku.

 1. Zebranie nadzwyczajne obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Rozdział 7

Majątek i fundusze organizacji

§ 34.

Majątek Stowarzyszenia stanowią: składki, fundusze, nieruchomości, ruchomości i inne zasoby materiałowe.

§ 35.

Stowarzyszenie czerpie środki finansowe i materialne z:

 1. wpływów ze składek członkowskich,

 1. dochodów z imprez, zbiórek publicznych i ofiar pieniężnych,

 2. darowizn, spadków i zapisów,

 3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości,

 4. dotacji od organów państwowych i samorządowych oraz innych jednostek, zarówno w kraju, jak i za granicą, według zasad prawnych ogólnie obowiązujących w tym zakresie,

 5. działalności gospodarczej,

 6. innych wpływów.

§ 36.

1. Majątkiem organizacji Zarządza Zarząd Główny.

2. Zarządy Regionalne dysponują majątkiem zgodnie z kompetencjami, regulaminem

Stowarzyszenia oraz udzielonym im pełnomocnictwem i ponoszą za to odpowiedzialność.

§ 37.

1. Działalność gospodarcza w organizacji prowadzona jest według ogólnie obowiązujących

przepisów.

2. Dochód z tej działalności powinien być przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia oraz na inwestycje powiększające majątek organizacji.

§ 38.

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów konieczne jest współdziałanie

jednego z dwóch członków Zarządu wyznaczonych uchwałą Zarządu Głównego.

2. Przyjęcie spadków, darowizn i zapisów może być dokonane przez jednego z dwóch członków danego Zarządu, po otrzymaniu pełnomocnictwa Zarządu Głównego.

3. Sposób przyjmowania, rozdziału i zbywania darowizn określa każdorazowo dany Zarząd.

Sposób ten musi być zgodny z ogólnymi zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny i z

wolą ofiarodawców.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 39.

1. Z inicjatywą zmiany statutu lub wprowadzenia zmian w statucie może wystąpić na piśmie

co najmniej 1/3 członków Krajowej Rady lub 1/3 rad okręgowych, lub Zarząd Główny.

2. Uchwalenie statutu Stowarzyszenia lub jego zmiana powinna być wpisana do porządku

dziennego posiedzenia Krajowej Rady, a tekst projektu lub zmiany przesłany członkom

Krajowej Rady na dwa miesiące przed posiedzeniem.

3. Uchwalenie nowego lub zmiana statutu wymaga dla swej ważności większości 2/3

głosujących, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 40.

1. W razie ustania celów, dla których realizacji powstało Stowarzyszenie, Krajowa Rada może

podjąć uchwałę o rozwiązaniu organizacji.

Propozycja uchwały o rozwiązaniu organizacji i przeznaczeniu jej majątku na cele

pokrewne celom organizacji powinna być wpisana do porządku posiedzenia Krajowej

Rady, a tekst uchwały powinien być przesłany wszystkim Radom Regionalnym i członkom

Krajowej Rady co najmniej na dwa miesiące przed posiedzeniem.

2. Uchwała o rozwiązaniu i przeznaczeniu jej majątku na cele pokrewne celom

Stowarzyszenia wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosujących przy obecności co

najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

K O N I E C     S T A T U T U     S T O W A R Z Y S Z E N I A

 

Szukaj Wyrazu

Aktualnie OnLine

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Login

Mała Pomoc jest lepsza niż DUŻA Krytyka

Każdy Człowiek ma INNE podejście do Sprawy. Czy Rację ma większość?

STATYSTYKA

Odsłon : 618582